1. Algemeen

Advocatenkantoor Drenth & Senczuk – verder te noemen: ‘Drenth & Senczuk’ – is een samenwerkingsverband van onder één gemeenschappelijke naam, zelfstandig werkende advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen. Het samenwerkingsverband is gevestigd in Utrecht en bestaat uit twee eenmanszaken. Het gaat hierbij om de eenmanszaak Advocatenkantoor H. Drenth en de eenmanszaak Advocatenkantoor Senczuk, welke eenmanszaken zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel en die voldoen aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Drenth & Senczuk worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing voor opdrachtnemers, maar ook voor bestuurders van de maatschap, voor degene die voor de maatschap werkzaam zijn als werknemer en voor degene die werkzaam is geweest bij Drenth & Senczuk.

Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op en gemaakt ten behoeve van de door Drenth & Senczuk  ingeschakelde derden. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Drenth & Senczuk ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

 

 1. Overeenkomst tot opdracht

Alle opdrachten aan Drenth & Senczuk worden met terzijdestelling van de artikelen 7: 404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Drenth & Senczuk, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke en bij Drenth & Senczuk werkende persoon wordt uitgevoerd.

Het staat Drenth & Senczuk vrij om verleende opdrachten onder eigen verantwoordelijkheid door de eventueel aan te wijzen personeelsleden van Drenth & Senczuk te laten uitvoeren, in voorkomend geval met gebruikmaking van de diensten van derden. Deze derden zullen met de grootst mogelijke mate van zorgvuldigheid en zo nodig in overleg met de opdrachtgever worden geselecteerd. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door Drenth & Senczuk aanvaard is.

 

 1. Waarneming of vervanging

Bij iedere opdracht zoals die door een advocaat van Drenth & Senczuk is aanvaard, bestaat er de mogelijkheid tot waarneming of vervanging door een advocaat binnen of buiten het kantoor als dit niet anders mogelijk is. Dit wordt voor zover mogelijk besproken met de opdrachtgever.

 

 1. Identificatie

Drenth & Senczuk is ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Drenth & Senczuk ter beschikking te stellen. Drenth & Senczuk is, totdat genoemde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

 

 1. Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Drenth & Senczuk leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Drenth & Senczuk wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.

Advocatenkantoor Drenth &  Senczuk is een kostenmaatschap waarbij iedere advocaat afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Drenth & Senczuk in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

 

 1. Aansprakelijkheid bij middelen van communicatie

Drenth & Senczuk accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, in het geval hiervoor een e-mailadres beschikbaar is gesteld, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Drenth & Senczuk kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. Bij iedere stand van zaken kan de opdrachtgever ervoor kiezen om de communicatie niet meer langs elektronische weg te laten plaatsvinden. In het geval er al eerder door de opdrachtgever een elektronisch e-mailadres is afgegeven, maakt de opdrachtgever door middel van zijn e-mailadres bekend aan een e-mailadres van Drenth & Senczuk dat de communicatie verder op schriftelijke wijze dient plaats te vinden. Nadat vanuit Drenth & Senczuk door middel van een e-mail is bevestigd dat er in het vervolg geen e-mail berichten meer zullen worden verzonden, zal de verdere communicatie per post kunnen verlopen, mits eerder door de opdrachtgever een correct postadres bekend is gemaakt. Indien op een bepaald moment blijkt dat er geen correct postadres (meer) bestaat, staat het Drenth & Senczuk vooralsnog vrij om via een e-mail met de opdrachtgever te communiceren.

 

 1. Vrijwaring derden

De opdrachtgever vrijwaart Drenth & Senczuk en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Drenth & Senczuk ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Drenth & Senczuk.

Drenth & Senczuk accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor door een door Drenth & Senczuk gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

 1. Inschakeling van derden

Drenth & Senczuk zullen bij het inschakelen van niet tot haar maatschap behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de selectie van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.

 

 1. Derdenrekening

Ten behoeve van het beheer van gelden van derden bij een zaak van een opdrachtgever bij Drenth & Senczuk, bestaat er een aparte bankrekening onder beheer van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Drenth & Senczuk, verder te noemen: ‘derdenrekening’.

Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de opdrachtgever zijn, of gelden die door derden kunnen worden ontvangen, verplicht Drenth & Senczuk zich ertoe om het girale betalingsverkeer van deze gelden uitsluitend te doen verlopen via de derdenrekening.

De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van de derdenrekening verbonden zijn.

 

 1. Honorarium

Het honorarium van de werkzaamheden van Drenth & Senczuk wordt berekend middels een uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken komt Drenth & Senczuk een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief. De uurtarieven worden standaard per medewerker jaarlijks op 1 januari (hernieuwd) vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven met ingang van voornoemde datum van het volgende kalenderjaar worden aangepast.

Alle door Drenth & Senczuk in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en (kantoor-) kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Dit betekent dat bovenop het uurtarief nog een vast percentage zal worden berekend in verband met de aan de overheid af te dragen BTW. Dit percentage is in 2013 door de overheid berekend op 21 %.

Drenth & Senczuk is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt nadien verrekend met een einddeclaratie, of met een tussentijdse declaratie in het geval er aanvullend een voorschot wordt verlangd. In elk geval zullen de werkzaamheden voor de opdrachtgever pas beginnen c.q. worden voortgezet nadat het (aanvullend) voorschot is voldaan.

In zaken die worden behandeld op basis van de wettelijk geregelde gefinancierde rechtshulp, op grond van een door de betreffende Raad voor Rechtsbijstand afgegeven besluit tot toevoeging, geldt dat een eventueel recht op een proceskostenvergoeding – een vergoeding voor de salariskosten van de advocaat – overdragen wordt aan Drenth & Senczuk. Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand en de geldende eigen bijdragen wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

 

 1. Betaling

Betaling van declaraties van Drenth & Senczuk dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien een opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Drenth & Senczuk gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij uitblijven van tijdige betaling zal eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Indien na aanmaning geen betaling is gevolgd, behoudt Drenth & Senczuk zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn, tot invordering van haar vordering(en) op de opdrachtgever.

Bij uitblijven van tijdige betaling kunnen per direct, ongeacht de stand van zaken, ook bij een lopende gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de opdrachtgever onmiddellijk bericht.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Met toestemming van de opdrachtgever zijn Drenth & Senczuk en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd om voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden op de derdenrekening te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Drenth & Senczuk verschuldigd is.

 

 1. Publiciteit

Drenth & Senczuk is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij om zonder nader overleg met de opdrachtgever mee te werken aan publiciteit over een lopende zaak met betrekking tot de opdrachtgever, ook na de beëindiging van een zaak, althans voor zover dit niet in strijd met het belang van de opdrachtgever wordt geacht. Publicitair optreden zal voordien of nadien zoveel mogelijk gebeuren in overleg met de opdrachtgever en diens privacy zal zoveel als mogelijk in acht worden genomen.

 

 1. Archivering en bewaring van dossiers

Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan de opdrachtgever worden afgegeven, gedurende tenminste vijf jaren door Drenth & Senczuk bewaard, waarna de (proces)stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd.

Buiten voormelde bewaarplicht is van belang dat dossier- en persoonsgegevens tevens deels zijn opgeslagen via een Client Registratie Management (CRM) systeem dat wordt beheerd door Basenet (www.basenet.nl). BaseNet waarborgt al jarenlang de systemen en data en wel optimaal beveiligd met versleutelde verbinding en encryptie. De betreffende gegevens worden bij Drenth & Senczuk hiermee in beginsel digitaal bewaard tot het staken van de betreffende eenmanszaak, tenzij de opdrachtgever eerder schriftelijk verzoekt om verwijdering van de digitale gegevens.

 

 1. Geschillen en klachten

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Drenth & Senczuk is onderworpen aan het Nederlands recht.

Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Drenth, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Bij eventuele klachten betreffende mr. Drenth zal mr. Senczuk als waarnemend klachtenfunctionaris optreden. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Klachten van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de tuchtrechter.

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

 1. Vertaling

Bij een eventueel verschil tussen de Nederlandse onderhavige tekst van een bepaling van de algemene voorwaarden en een vertaling van deze voorwaarden in een andere taal, prevaleert de Nederlandse tekst en uitleg van de betreffende bepaling.